1006 BACOSAL-300 F

BACOSAL-300F

BACOSAL-300F / Salmonella Önleyici:

Günümüz şartlarında kanatlı sektörüne hammadde temini sırasında çeşitli nedenlerden ötürü Salmonella kontaminasyonunun gerçekleştiği bilinen bir gerçektir. Hayvanların tüketimine sunulmak üzere hazırlanan yem hijyeninin sürekliliği son derece önem arz etmektedir. Yem hijyeni hem hayvan sağlığı ve verimliliği hem de hayvansal kaynaklı gıdalardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar açısından oldukça önem arz etmektedir. Yemi gıda kalitesine uygun üretmek ve yemden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak hayvansal üretimde temel prensip haline gelmiştir. Bu nedenle modern üretim sistemlerinde doğal ve kontaminasyon riskini ortadan kaldıran ürünlerin kullanılması bilinçli yetiştiricilik ve halk sağlığı açısından etik olacaktır.

Kanatlılarda sindirim kanalı boyunca özellikle Salmonella enteritidis ve salmonella thyphimirium serotiplerinin ekseriyetle stres faktörlerinin eksik olmadığı enstansif yetiştiriciliklerde neden olduğu ekonomik kayıp ve insan sağlığı açısından oluşturduğu dezavantajlar yadsınamaz.

Organik asitler canlı organizma için herhangi bir sağlık sorunu ya da bir risk oluşturabilecek hiçbir kalıntı bırakmazlar. Bu özellikleri sayesinde organik asitler günümüzde gerek karma yem üretiminde gerekse hayvan beslemede tüm dünyada vazgeçilmez bir koruyucu ve verim artırıcı bir katkı maddesi durumundadırlar. Normal şartlar altında sindirim sisteminin doğal florasını oluşturan mikroorganizmalar laktik asit, asetik asit, propiyonik asit gibi organik asitleri üretmektedirler. Bu organik asitlerin yem katkı maddesi olarak kullanımı halinde sindirim kanalındaki mikro floranın dengesinin yararlı mikroorganizmalar lehine çevrileceği açıktır. Bu sayede aynı zamanda yem hijyeni de temin edilmiş olmaktadır.

Organik Asitlerin Etki Mekanizması:
Organik asitler bakterilerin hücre zarlarından geçerek hücre içi pH’ını değiştirmekte ve böylece bakterilerin aminoasit ve enerji metabolizmalarını bozmaktadırlar. Aynı zamanda bakteri DNA’sı da parçalanmaktadır. Organik asitler hayvanların sindirim sistemlerinde gösterdikleri bu anti bakteriyel etki sayesinde hem çok ciddi sağlık sorunlarını engellemekte hem de işletmeleri büyük ekonomik kayıplardan koruyarak önemli avantajlar sağlamaktadır.

Organik asitlerden propiyonik asit ve formik asitin yumurta tavuklarında Salmonella pullorumun durumunda ölüm oranı, PH ve bu mikroorganizmanın gelişmesi üzerine olan etkilerini test etmek amacıyla yapılan bir araştırmada; formik asit ve propiyonik asitin kursak ve kör bağırsakta S.pullorumun gelişimi önemli şekilde azalttıkları tespit edilmiştir.(Al-Tarazi ve Alshawabkeh,2003).Araştırmada ölüm oranına ilişkin elde edilen sonuçlar Grafik 1.de gösterilmiştir.

Sindirim sistemi boyunca oluşturulan asit ortam aynı zamanda sindirim enzimleri aktivitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu sayede kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko gibi minerallerin, protein ve aminoasitlerin sindirilebilirliği ve yarayışlılığı artmakta ve yemden yararlanım olumlu yönde gelişmektedir.

Organik asitlerin kanatlılarda bu etkilerini gösterebilmeleri ancak uygun formların doğru düzeylerde yeme homojen olarak karıştırılması ile sağlanabilir. BACOSAL yoğun araştırmaların bir ürünü olarak gerekli faydayı ekonomik olacak şekilde temin edecektir. BACOSAL’ın bileşiminde bulunan bazı asitlerin mikroorganizma gelişimini engellemede etkinlikleri Tablo 1 de görülmektedir.

Tablo 1.BACOSAL – 300 F (MIC) ölçüm sonuçları

  BACOSAL – 300 F
Salmonella 0.10
E.Coli 0.15
Stapylocc. Aureus 0.10
Listeria monocytogenes 0.10
Campylobacter jejuni 0.10
Clostridium perfiringens 0.10

BACOSAL Kullanım Avantajları:

  • 0 aktif içeriği sayesinde Salmonella başta olmak üzere diğer patojenlerin de hücre duvarının yıkımlanmasını (yok edilmesini) temin eder.
  • Stres şartlarından en fazla etkilenen, özellikle genç ve yağlı kanatlılarda hastalıklara karşı koruyucu etkidedir.
  • Sindirim enzimlerinin salınımını destekleyerek sindirimi teşvik eder.
  • Normal kemik gelişimi ve yumurta kabuğu oluşumu açısından önemli olan minerallerin, protein ve aminoasitlerin sindirilebilirliği ve yarayışlılığını artırmaktadır.
  • Kümes iklimi ve hijyenine doğrudan (mikrobiyel kontrol) ve dolaylı (dışkı kalitesi) yollarla katkı sağlar.
  • Sadece sindirim sistemi boyunca değil, yemin hazırlanıp kullanılacağı ana kadar silo içerisindeki mikrobiyel kontrolü temin eder.
  • Yem teknolojisi bakımından kolay uygulanabilir, akıcı, tozuma özelliği olmayan bir üründür.
  • Yem güvenliği ve gıda güvenliği garanti altına alır.

Özellikleri:

  • Kolay akan toz formdadır, tüm yem hammaddeleri ile karışır.
  • İnsanlar, hayvanlar ve çevre için herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Kullanım Miktarı:
1 ton tüm karma yemlere ve hammaddelere 2-3kg

Ambalaj:
25 kg’lık ambalajlarda

Stoklama:
Kuru, serin ve karanlık ortamlarda saklanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

Ürünlerimiz